Uvjeti i način poslovanja

Način i uvjeti poslovanja kod kupoprodaje nekretnina


1. Kada prodavatelj izrazi želju da društvo Nekretnine Sunce d. o. o. posreduje u prodaji njegove nekretnine agent će doći vidjeti nekretninu, obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo, upoznati prodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, te s prodavateljem dogovoriti cijenu nekretnine i druge detalje vezane uz prodaju. Nakon navedenog s Prodavateljem se potpisuje ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina. Uz dopuštenje prodavatelja izvršiti će se mjerenje površine i fotografiranje nekretnine radi što kvalitetnije prezentacije nekretnine potencijalnim kupcima. Agent će upozoriti prodavatelja (nalogodavca) na očite nedostatke i moguće rizike u vezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima i drugim pravima trećih na nekretninu, te ograničenja u pravnom prometu.

Obveza društva Nekretnine Sunce d. o. o. je da za PRODAVATELJA izvrši slijedeće:

• s pažnjom dobrog gospodarstvenika izvijesti prodavatelja o prilikama za posredovanje s potencijalnim kupcima,
• posredovati pregovore neophodne za postizanje dogovora za kupoprodaju predmetne nekretnine,
• obavi potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
• čuva osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuva kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
• obavijesti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao,
• prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom će sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina društvo Nekretnine Sunce d. o. o. će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2 % + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene za nekretnine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 3 % + PDV za nekretnine izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Posrednička naknada (provizija) se naplaćuje u cijelosti kod kapare (predujma) odnosno na dan potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja ugovora kada nema potpisa predugovora o kupoprodaji nekretnina, na temelju ispostavljenog računa. Društvo Nekretnine Sunce d. o. o. zadržava pravo da i od kupca naplatiti posredničku naknadu (proviziju), o čemu će s kupcem sklopiti ugovor o posredovanju.

2. Kada kupac izrazi želju da društvo Nekretnine Sunce d. o. o. posreduje u prilikom kupoprodaje nekretnine, a agent ga dovede u vezu s prodavateljem iste nekretnine, s kupcem se potpisuje ugovor o posredovanju nakon čega se dogovaraju svi uvjeti kupoprodaje nekretnine kao što su konačna kupoprodajna cijena, način plaćanja kupoprodajne cijene, ulazak u posjed i svi drugi detalji.
Obveza društva Nekretnine Sunce d. o. o. je da za KUPCA, nakon potpisa ugovora o posredovanju, izvrši slijedeće:
• predoči kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
• ishodi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina,
• kod javnog bilježnika organizira ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
• u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, agent prisustvuje solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke.
• nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostavlja rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom.
• prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine, te
• na temelju punomoći:
a. Poreznoj upravi podnosi poreznu prijavu i prisustvuje procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave,
b. nakon što kupac plati porez na promet nekretnina, po želji kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnina, nosi u Poreznu upravu da se na njega stavi pečat na kojem je navedeno da je porez plaćen ili da je Kupac djelomično ili u cijelosti oslobođen od poreza na promet nekretnina,
c. u Elektri, Plinari, Stambenom komunalnom gospodarstvu, HEP toplinarstvu, te drugim ustanovama, predaje valjanu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca,
d. u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda predaje ugovor o kupoprodaji nekretnina s prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na ime kupca.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina društvo Nekretnine Sunce d. o. o. naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 1 % + PDV na dogovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 3 % + PDV za nekretnine izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Posrednička naknada (provizija) se naplaćuje u cijelosti kod kapare (predujma) odnosno kod potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja ugovora ako nema potpisa predugovora o kupoprodajni nekretnina, na temelju ispostavljenog računa. Društvo Nekretnine Sunce d. o. o. zadržava pravo da i od prodavatelja naplatiti posredničku naknadu (proviziju) sukladno potpisanom ugovoru o posredovanju s prodavateljem.

Način i uvjeti poslovanja kod najma i zakupa nekretnina


Kada najmodavac ili zakupodavac izrazi želju da društvo Nekretnine Sunce d. o. o. posreduje kod najma ili zakupa njegove nekretnine agent će doći vidjeti nekretninu i isprave za nekretninu, te s najmodavcem ili zakupodavcem dogovoriti cijenu najma ili zakupa nekretnine i druge detalje vezane uz najam ili zakup, nakon čega će s najmodavcem ili zakupodavcem potpisati ugovor o posredovanju. Uz dopuštenje najmodavca ili zakupodavca agent će fotografirati nekretninu radi što kvalitetnije prezentacije nekretnine potencijalnim najmoprimcima ili zakupoprimcima.

Obveza društva Nekretnine Sunce d. o. o. je da:
- s pažnjom dobrog gospodarstvenika izvijesti najmodavca ili zakupodavca o prilikama za posredovanje s potencijalnim najmoprimcima ili zakupoprimcima,
- vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za iznajmljivanje ili zakup predmetne nekretnine,
- ishodi izradu ugovora o najmu ili zakupu,
- organizira ovjeru potpisa kod javnog bilježnika na ugovoru o najmu ili zakupu,
- za najmodavca ili zakupodavca Poreznoj upravi podnose poreznu prijavu,
- prisustvuje primopredaji nekretnine i pri ulasku i pri izlasku najmoprimca ili zakupoprimca iz prostora. Tom prilikom se sastavlja zapisnik.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod najma ili zakupa nekretnina društvo Nekretnine Sunce d. o. o. će kod potpisa ugovora, na temelju izdanog računa, naplatiti posredničku naknadu (proviziju) od najmodavca ili zakupodavca i to:

- u visini jedne mjesečne najamnine ili zakupnine, ako je ugovor o najmu ili zakupu sklopljen na vremensko razdoblje do 5 (pet) godina.
- u visini jedne i pol mjesečne najamnine ili zakupnine, ako je ugovor o najmu ili zakupu sklopljen na vremensko razdoblje iznad 5 (pet) godina.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je uključen u posredničku naknadu (proviziju).

U NAVEDENOM SLUČAJU OD NAJMOPRIMCA I ZAKUPOPRIMCA SE NE NAPLAĆUJE POSREDNIČKA NAKNADA.

Zagreb, 01. 08. 2012. godine